Nghĩa của từ: troposphere

* vl.
tầng đối lưu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

troposphere /'trɔpəsfiə/
* danh từ
 - (địa lý,địa chất) tầng đối lưu
Động từ BQT - Android App