Nghĩa của từ: true quotient field

* đs.
trường thương đúng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App