Nghĩa của từ: truncated distrribution

* tk.
phân phối cụt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App