Nghĩa của từ: truth table

* log.
bảng chân trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App