Nghĩa của từ: tube domain

* gt.
miền [hình trụ, hình ống]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App