Nghĩa của từ: tubular neighbourhood

* top.
lân cận hình ống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App