Nghĩa của từ: tuner

* kỹ.
thiết bị điều hưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tuner /'tju:nə/
* danh từ
 - người lên dây (pianô...)
Động từ BQT - Android App