Nghĩa của từ: turbine

* kỹ.
tuabin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

turbine /'tə:bin/
* danh từ
 - (kỹ thuật) Tuabin
Động từ BQT - Android App