Nghĩa của từ: turbulent

*
rối loạn, cuôn xoáy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

turbulent /'tə:bjulənt/
* tính từ
 - hỗn loạn, náo động
 - ngỗ nghịch
Động từ BQT - Android App