Nghĩa của từ: turning

*
sự quay, sự thay đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

turning /'tə:niɳ/
* danh từ
 - sự quay, sự xoay
 - sự đổi chiếu, sự đổi hướng
 - chỗ ngoặt, chỗ rẽ
=take the first turning to the right+ hãy đi theo con đường rẽ đầu tiên về bên phải
 - sự tiện; nghề tiện
Động từ BQT - Android App