Nghĩa của từ: twain

*
bộ hai, một cặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

twain /twein/
* tính từ & danh từ
 - (từ cổ,nghĩa cổ) đôi, cặp, hai
=to cut in twain+ cắt làm đôi
Động từ BQT - Android App