Nghĩa của từ: twelfth

*
thứ mười hai; một phần mười hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

twelfth /twelfθ/
* tính từ
 - thứ mười hai
* danh từ
 - một phần mười hai
 - người thứ mười hai; vật thứ mười hai; ngày mười hai
Động từ BQT - Android App