Nghĩa của từ: twelve

*
mười hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

twelve /twelv/
* tính từ
 - mười hai
=he is twelve+ nó mười hai tuổi
* danh từ
 - số mười hai
Động từ BQT - Android App