Nghĩa của từ: twenteith

*
thứ hai mươi, một phần hai mươi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

twenteith
- thứ hai mươi, một phần hai mươiĐộng từ BQT - Android App