Nghĩa của từ: two-stage

*
hai bước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

two-stage
- hai bước