Nghĩa của từ: typical basic invariant

*
bất biến cơ bản điển hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App