Nghĩa của từ: ultimate cluster

* tk.
chùm cuối cùng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error