Nghĩa của từ: ultra-violet

* vl.
cực tím

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ultra-violet /'ʌltrə'vaiəlit/
* tính từ
 - cực tím, tử ngoại
=ultra-violet rays+ tia cực tím
Động từ BQT - Android App