Nghĩa của từ: ultrasherical polynomial

* gt.
đa thức siêu cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App