Nghĩa của từ: ultrasonic

* vl.
siêu âm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ultrasonic /'ʌltrə'sɔnik/
* tính từ
 - siêu âm
=ultrasonic waves+ sóng siêu âm
Động từ BQT - Android App