Nghĩa của từ: umbra

* tv.
sự che khuất toàn phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

umbra /'ʌmbrə/
* danh từ, số nhiều umbrae
 - bóng