Nghĩa của từ: umbrella antenna

* kỹ.
anten đo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App