Nghĩa của từ: unadjusted moment

* tk.
mômen không được hiệu chỉnh nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App