Nghĩa của từ: unalter

*
không đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unalterable /ʌn'ɔ:ltərəbl/
* tính từ
 - không thể thay đổi được, không thể sửa đổi được
Động từ BQT - Android App