Nghĩa của từ: unbalance

* xib.
tính không cân bằng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unbalance /'ʌn'bæləns/
* danh từ
 - sự mất thắng bằng
 - sự không cân xứng
* ngoại động từ
 - làm mất thăng bằng
 - làm rối loạn tâm trí
Động từ BQT - Android App