Nghĩa của từ: unbiased

* tk.
không chệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unbiased /'ʌn'baiəst/ (unbiassed) /'ʌn'baiəst/
* tính từ
 - không thành kiến
 - không thiên vị
Động từ BQT - Android App