Nghĩa của từ: unblocking

* mt.
mở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unblocking
- (máy tính) mở



Động từ BQT - Android App