Nghĩa của từ: underpolynomial

* gt.
đa thức dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

underpolynomial
- (giải tích) đa thức dướiĐộng từ BQT - Android App