Nghĩa của từ: undesirable carry

* mt.
sự mang sang không mong muốn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App