Nghĩa của từ: undulate

* vl.
chuyển động sóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

undulate /'ʌndjuleit/
* tính từ
 - gợn sóng, nhấp nhô
* nội động từ
 - gợn sóng; dập dờn như sóng
Động từ BQT - Android App