Nghĩa của từ: uniform acceleration

*
gia tốc đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App