Nghĩa của từ: uniform circular motion

* Cơ.
chuyển động tròn đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error