Nghĩa của từ: uniform distrribution

* tk.
phân phối đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App