Nghĩa của từ: uniform motion

* Cơ.
chuyển động đều, chuyển động thẳng đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error