Nghĩa của từ: uniform scale

* top.
thang đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error