Nghĩa của từ: uniform speed motion

* Cơ.
chuyển động đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App