Nghĩa của từ: uniformity trial

* tk.
phép thử đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App