Nghĩa của từ: uniformize

* gt.
đơn trị hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

uniformize
- (giải tích) đơn trị hoá