Nghĩa của từ: uniformizing

* gt.
đơn trị hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

uniformizing
- (giải tích) đơn trị hoáĐộng từ BQT - Android App