Nghĩa của từ: uniformly accelerated motion

* Cơ.
chuyển động tăng dần đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error