Nghĩa của từ: unilateral

* tk.
một phía

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unilateral /'ju:ni'lætərəl/
* tính từ
 - ở về một phía, một bên
 - một bên, đơn phương
=unilateral contract+ hợp đồng ràng buộc một bên
=unilateral repudiation of a treaty+ sự đơn phương xoá bỏ một hiệp ước
Động từ BQT - Android App