Nghĩa của từ: unimodular

* đs.
đơn môđula

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unimodular
- (đại số) đơn môđulaĐộng từ BQT - Android App