Nghĩa của từ: union of spheres

* top.
bó hình cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App