Nghĩa của từ: uniserial

* đs.
một chuỗi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

uniserial /'ju:ni'siəriəl/ (uniseriate) /'ju:nii'siəriit/
* tính từ
 - một dãy
Động từ BQT - Android App