Nghĩa của từ: unit element, unty element

* đs.
phần tử đơn vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App