Nghĩa của từ: unitary analysis

* kt.
phân tích phương sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error