Nghĩa của từ: unitary matrix

* đs.
ma trận unita

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App