Nghĩa của từ: univalent function

* gt.
hàm đơn diệp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error