Nghĩa của từ: universal domain

* đs.
miền phổ dụng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error