Nghĩa của từ: universal element

* đs.
phần tử phổ dụng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App